SKK – Svenska kennelklubben

skk
1889 bildades Svenska Kennelklubben (SKK) främst av Adolf Patrik Hamilton men även andra adelsmän och jägare.
Först räknades endast jakthundar in i klubben men idag täcks alla hundraser in och fungerar som hundägarnas riksorganisation med drygt 300 000 medlemmar som består av hundägare som är privat personer och som har hund för glädjens skull. Dock finns det många medlemmar som även är uppfödare, jägare eller individer som på något sätt arbetar med hundar.

SKK idag

Idag är SKK den svenska medlemsorganisationen i den internationella kennelfederationen och följer dess gruppindelning av hundraserna. I Sverige är kennelfullmäktige den instans med högsta beslutande verkan inom SKK. Vidare består SKK av olika länsklubbar, rasklubbar och specialklubbar runt om i landet – dessa utgör själva basen för Svenska kennel klubben. På så vis arrangeras även flera olika utställningar, tävlingar och prover runt om i landet. Själva kansliet för klubben finner man i Stockholm och därifrån sköter man allt administration samt ger stöd och råd till dess medlemmar. SKK består även av kennelfullmäktige, disciplinnämnd, olika revisorer, en centralstyrelse samt kommittéer.

Syftet med SKK:s verksamhet är att främja avel för att ta fram både mental och fysiskt sunda hundar som följer de rasbeskrivningar som finns. Vidare vill man även kunna sprida kunskap och information om hur en hundras bör fostras, vårdas och utbildas. Den främsta programförklaringen är alltså att främja och värna om hundraserna. Vidare har man även som syfte att samla hundägare och kunna sprida det allmänna intresset för hundar och avel samt kunna fungera som en länk mellan uppfödare, hundägare och spekulanter.

SKK vill skapa en förståelse vad som faktiskt gäller vid avel, vilka olika konsekvenser avel kan leda till och säkerställa att allt går rätt till så att inga parter kommer till skada. Det är även viktigt att man som hundägare förstår de regler och lagar som måste följas och som är centrala för all avel. Vidare hjälper klubben även till med registrering av valpar, registreringsregler vid utställningar och tävlingar samt reder ut andra aspekter som ingår i hundlivet.